Coaching to Be Coaching to Be, gevestigd aan Boreelstraat 34, 2582 VA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.coachingtobe.eu Boreelstraat 34, 2582 VA Den Haag 06 – 24 32 90 08

Hermione Tomson is de Functionaris Gegevensbescherming van Coaching to Be. Zij is te bereiken via Hermione@tomson.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coaching to Be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Datum en aantal uren gecoacht
 • Facturen
 • Referenties indien verstrekt
 • Coach overeenkomsten
 • Verslagen van sessies
 • Mailwisseling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Hermione@tomson.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coaching to Be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen communiceren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Coaching to Be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coaching to Be) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inschrijving op nieuwsbrief

 • (Categorie) persoonsgegevens: e-mailadres
 • Bewaartermijn: zolang klant zelf inschrijving laat bestaan
 • Reden verwerken: t.b.v. verzenden nieuwsbrief

Gegevens over afgenomen betaalde diensten

 • (Categorie) persoonsgegevens: naam, e-mailadres en dienst (datum en aantal gecoachte uren)
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: t.b.v. bewaartermijnen fiscus.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coaching to Be deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coaching to Be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Coaching to Be jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden: ICF (International Coach Federation) t.b.v. aantonen coach uren t.b.v. professionalisering voor behoudt van accreditatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coaching to Be gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coaching to Be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Hermione@tomson.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Coaching to Be wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coaching to Be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hermione@tomson.eu